ஈரான் அணுகுண்டு உலைகளை அழிப்போம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்

ஈரான் அணுகுண்டு உலைகளை அழிப்போம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்
Spread the love

ஈரான் அணுகுண்டு உலைகளை அழிப்போம் இஸ்ரேல் மிரட்டல்

ஈரான் அணுகுண்டு உலைகளை அழிப்போம் இஸ்ரேல் மிரட்டல் ,
விசேட விமானங்களுடன் தயார் நிலையில் இஸ்ரேல் ,