இஸ்ரேலில் வெடித்த போராட்டம் எரியும் 18 ஆயுத கிடங்குகள்

இஸ்ரேலில் வெடித்த போராட்டம் எரியும் 18 ஆயுத கிடங்குகள்
Spread the love

இஸ்ரேலில் வெடித்த போராட்டம் எரியும் 18 ஆயுத கிடங்குகள்

இஸ்ரேலில் வெடித்த போராட்டம் எரியும் 18 ஆயுத கிடங்குகள் ,
அதிர்ச்சியில் இராணுவம் .

இஸ்ரேலில் வெடித்த போராட்டம் எரியும் 18 ஆயுத கிடங்குகள்