என்னை அழைக்காயா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னை அழைக்காயா

,

Continue Reading... என்னை அழைக்காயா
எழுந்து வா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எழுந்து வா

எழுந்து வா எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக எழுந்து…

Continue Reading... எழுந்து வா
உயிராயுதம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உயிராயுதம்

,

Continue Reading... உயிராயுதம்
யார் நீ
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

யார் நீ

,

Continue Reading... யார் நீ
முன்னாள் போராளிகள் அவலம்
Posted in இலங்கை செய்திகள் கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

முன்னாள் போராளிகள் அவலம்

,

Continue Reading... முன்னாள் போராளிகள் அவலம்
உன்னால் தவிக்கிறேன்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் தவிக்கிறேன்

,

Continue Reading... உன்னால் தவிக்கிறேன்
அவளை தேடுகிறேன்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

அவளை தேடுகிறேன்

,

Continue Reading... அவளை தேடுகிறேன்
என்னை எரிக்காதே
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னை எரிக்காதே

,

Continue Reading... என்னை எரிக்காதே
வந்து விடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வந்து விடு

,

Continue Reading... வந்து விடு
படிக்க துடிக்கும் புத்தகம் நீ
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

படிக்க துடிக்கும் புத்தகம் நீ

,

Continue Reading... படிக்க துடிக்கும் புத்தகம் நீ
மங்கைகள் களம் புகுந்தது
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மங்கைகள் களம் புகுந்தது

,

Continue Reading... மங்கைகள் களம் புகுந்தது
பதில் சொல்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பதில் சொல்

,

Continue Reading... பதில் சொல்
என் செய்வேன்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என் செய்வேன்

,

Continue Reading... என் செய்வேன்
முட்டை கண்ணு பார்வை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

முட்டை கண்ணு பார்வை

,

Continue Reading... முட்டை கண்ணு பார்வை
செட்டிகுள முகாமும் சீ என்ற வாழ்க்கையும்
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

செட்டிகுள முகாமும் சீ என்ற வாழ்க்கையும்

,

Continue Reading... செட்டிகுள முகாமும் சீ என்ற வாழ்க்கையும்
பெண்ணால் உறவில் யுத்தமா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பெண்ணால் உறவில் யுத்தமா

,

Continue Reading... பெண்ணால் உறவில் யுத்தமா
எட்டு திசையும் எழ வெடி
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எட்டு திசையும் எழ வெடி

,

Continue Reading... எட்டு திசையும் எழ வெடி
கிழவருக்கு ஒரு மடல்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கிழவருக்கு ஒரு மடல்

,

Continue Reading... கிழவருக்கு ஒரு மடல்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நான் ஆட நீ வா …!

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நான் ஆட நீ…

Continue Reading... நான் ஆட நீ வா …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பெண்ணே கொஞ்சம் திருந்து …..!

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பெண்ணே கொஞ்சம் திருந்து…

Continue Reading... பெண்ணே கொஞ்சம் திருந்து …..!