வெடித்த கடும் யுத்தம் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

வெடித்த கடும் யுத்தம் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Spread the love

வெடித்த கடும் யுத்தம் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

வெடித்த கடும் யுத்தம் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,
பல்லாயிரம் இராணுவம் உயிரிழப்பு ,

வெடித்த கடும் யுத்தம் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்