ஈரானை அழிப்போம் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா அறிவிப்பு

ஈரானை அழிப்போம் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா அறிவிப்பு

ஈரானை அழிப்போம் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா அறிவிப்பு

ஈரானை அழிப்போம் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா அறிவிப்பு ,
தாக்குதலுக்கு தயாராகும் இராணுவம் பதட்டம் அதிகரிப்பு ,