வானில் ஏவுகணை யுத்தம் உடைந்து வீழ்ந்த விமானங்கள்

வானில் ஏவுகணை யுத்தம் உடைந்து வீழ்ந்த விமானங்கள்
Spread the love

வானில் ஏவுகணை யுத்தம் உடைந்து வீழ்ந்த விமானங்கள்

வானில் ஏவுகணை யுத்தம் உடைந்து வீழ்ந்த விமானங்கள் ,
எரியும் கட்டடங்கள் அலறும் அபாய ஒலி ,