விமான நிலையத்தில் குண்டு தாக்குதல்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

விமான நிலையத்தில் குண்டு தாக்குதல்

கொலம்பியா Camilo Daza சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பாரிய வெடிப்பு சம்பவம் இடம்

பெற்றுள்ளது ,இந்த அதிர்வு பல மைல் தூரத்திற்கு கேட்டுள்ளது ,மேற்படி வெடிப்பு சம்பவம்

தொடர்பில் விசாரணைகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது ,இதில் ஏற்படட முழுமையான சேத

விபரங்கள் உடனடியாக தெரியவரவில்லை


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply