ஏவுகணை இன்றி தவிக்கும் உக்ரைன் கைவிட்ட பிரிட்டன்

ஏவுகணை இன்றி தவிக்கும் உக்ரைன் கைவிட்ட பிரிட்டன்

ஏவுகணை இன்றி தவிக்கும் உக்ரைன் கைவிட்ட பிரிட்டன்

ஏவுகணை இன்றி தவிக்கும் உக்ரைன் கைவிட்ட பிரிட்டன் ,
சுற்றிவளைத்து தாக்கும் ரஷ்யா ,

ஏவுகணை இன்றி தவிக்கும் உக்ரைன் கைவிட்ட பிரிட்டன்