இஸ்ரேலுக்கு விரைவில் தண்டனை ஈரான் ஹிஸ்புல்லா அறிவிப்பு

இஸ்ரேலுக்கு விரைவில் தண்டனை ஈரான் ஹிஸ்புல்லா அறிவிப்பு
Spread the love

இஸ்ரேலுக்கு விரைவில் தண்டனை ஈரான் ஹிஸ்புல்லா அறிவிப்பு

இஸ்ரேலுக்கு விரைவில் தண்டனை ஈரான் ஹிஸ்புல்லா அறிவிப்பு ,
தியாகம் வீண் போகாது ,ரொக்கட் வெடிக்கும் என எச்சரிக்கை ,

இஸ்ரேலுக்கு விரைவில் தண்டனை ஈரான் ஹிஸ்புல்லா அறிவிப்பு