எழுந்து வா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எழுந்து வா

எழுந்து வா எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக எழுந்து…

Continue Reading... எழுந்து வா
யார் நீ
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

யார் நீ

,

Continue Reading... யார் நீ
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எங்கள் அவலம் இன்று புரிகிறதா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக எங்கள் அவலம் இன்று…

Continue Reading... எங்கள் அவலம் இன்று புரிகிறதா
இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இதயமே எந்நாளும் உனை…

Continue Reading... இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஆணி வேர் ஒன்று அறுந்தது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஆணி வேர் ஒன்று…

Continue Reading... ஆணி வேர் ஒன்று அறுந்தது
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நித்தம் நீயே வா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நித்தம் நீயே வா…

Continue Reading... நித்தம் நீயே வா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன் பதில் என்ன

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உன் பதில் என்ன…

Continue Reading... உன் பதில் என்ன
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீ வேண்டும் எனக்கு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நீ வேண்டும் எனக்கு…

Continue Reading... நீ வேண்டும் எனக்கு