32 அமைச்சின் செயலாளர்கள் கோட்டாவினால் நியமனம்- விபரம் உள்ளே

Spread the love
32 அமைச்சின் செயலாளர்கள் கோட்டாவினால் நியமனம்

இலங்கையில் புதிய அதிகார தலைமை பீடத்தினால் அமைச்சுகளுக்கான செயலர்கள் நியமிக்க பட்டுள்ளனர்

,இவ்வாறு 32 செயலர்கள் கோத்தபாயாவின் கீழ் இன்று உறுதி எடுத்து தமது பதவிகளில் அமர்ந்து கொண்டனர்

,இவ்விதம் அறிவிக்க பட்டவர்களில் வடக்கு அரச அதிபரும் உள்ளடங்குகிறார் ,தமிழர்களை இலக்கு வைத்து அவர்கள்

வாக்குகளை பெற கோட்டா இவ்விதம் சிலரை நியமித்துள்ளதை காண முடிகிறது

Leave a Reply