ரணில் இராணுவ பாதுகாப்பு அதிரடியாக – நீக்கம்

Spread the love

முன்னாள் இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் விசேட இராணுவ பாதுகாப்பு நீக்க பட்டுள்ளது ,எனினும் சஜித் பாதுகாப்பு நீக்க படவில்லை

Leave a Reply