பிரதி நிதி அமைச்சராக பீரீஸ் நியமனம்

Spread the love

பிரதி நிதி அமைச்சராக பீரீஸ் நியமனம்

இலங்கையில் ஆளும் கோட்டபாய அரசினால் பிரதி நிதி அமைச்சராக ஜி.எல்.பீரிஸ்  நியமிக்க

பட்டுள்ளார் என அரசு அறிவித்துள்ளது

Leave a Reply