பகை வெல்ல வழி என்ன …?

Spread the love

பகை வெல்ல வழி என்ன …?

வென்றவர் உலகில் நூறு
வெளி வந்தவர் உலகில் நூறு
உலகாண்டவர் கோடியில் நூறு
உதை வாங்கியர் கோடியில் நூறு ….

சிந்தை செய்தார் நூறு -அட
சிகரம் தொட்டார் நூறு ….
விந்தை செய்தார் நூறு
வீழ்ந்து மடிந்தார் நூறு ….

எந்தையார் நாடு ஏனோ ..?
எமன் காலில் வீழ்ந்த கேடு ..?
முந்தையர் வீழ்ந்த செயலும் -உன்
மூளையில் ஏறல் பாரு ….

முப்படை செய்தும் என்ன
முடிவில் ஏதும் இல்ல ….
இப்பகை கொன்று வெல்ல
இன்று வழி என்ன சொல்ல ..?

  • வன்னி மைந்தன்
    ஆக்கம் -06-12-2019
வெல்ல வழி

      Leave a Reply