சரக்கு கப்பலை போர் கப்பாலாக்கி இஸ்ரேலை அலறவிட்ட ஈரான்

சரக்கு கப்பலை போர்
Spread the love

சரக்கு கப்பலை போர் கப்பாலாக்கி இஸ்ரேலை அலறவிட்ட ஈரான்

சரக்கு கப்பலை போர் கப்பாலாக்கி இஸ்ரேலை அலறவிட்ட ஈரான் ,
ஆயுத கடத்தல் கப்பலின் மர்மம் வெளியானது ,