ஓட ஓட அடிக்கும் ஹமாஸ் சிக்கிய எதிரி இராணுவம்

ஓட ஓட அடிக்கும் ஹமாஸ் சிக்கிய எதிரி இராணுவம்
Spread the love


ஓட ஓட அடிக்கும் ஹமாஸ் சிக்கிய எதிரி இராணுவம்

ஓட ஓட அடிக்கும் ஹமாஸ் சிக்கிய எதிரி இராணுவம் ,
சிக்கலில் ஆளும் அரசு

குஞ்சப்பு பேச்சில
குலுங்கி சிரிக்கிற
மக்கள் கருத்தில
மனம் குளிருது

வீடியோ