எல்லாம் உன்னால் உனக்கு சமர்ப்பணம்

Spread the love

எல்லாம் உன்னால் உனக்கு சமர்ப்பணம்

பத்து விரல் மீட்ட
பாடுதடி வீணை – உன்
பா வாடை போல
ஆடுதடி மேடை

தட்டி தாளம் போட – நீரில்
தாமரையும் ஆட
வற்ற வைக்க வானம்
வந்து வெயில் போட

கச்சேரி நடக்குது – இங்கு
காதல் ஒண்ணு பிறக்குது
உள்ளம் எல்லாம் மகிழ
உருண்டு வாயு பாடுது

எனக்கு பிடிச்ச மெட்டை – நீ
எடுத்து இங்கு பாட
பூமி அதிருது – இந்த
பூ கோளம் சூளறுது

நல்ல வரி போட
நாவும் எழுந்து பாட
ஆடுதிங்கு மேடை
உன் பா வாடை போல …!

வன்னி மைந்தன் ( ஜெகன் )
ஆக்கம் 30-07-2022

    Leave a Reply