இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் முடிவு ஓயும் குண்டு சத்தம்

இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் முடிவு ஓயும் குண்டு சத்தம்
Spread the love


இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் முடிவு ஓயும் குண்டு சத்தம்

இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் முடிவுக்கு வருகிறது ,ஹமாஸ் இஸ்ரேல் பேச்சுக்கு இணக்கம்
ஓயும் குண்டு சத்தம்

வீடியோ