இலங்கையில் -அண்ணன் பிரதமர் ,தம்பி ஜனாதிபதி –

Spread the love

இலங்கையில் -அண்ணன் பிரதமர் ,தம்பி ஜனாதிபதி –

இலங்கையில் ஹிட்லர் குடும்பம் ஆட்சியில் உள்ளது கண்டு தமிழர் சமூகம் பீதியில் உறைந்துள்ளது ,மகிந்த பிரதமராகவும் ,தம்பி கோட்டபாய ஜனாதிபதியாகவும் ஆளும் சரச்வதிகார ஆட்சி இலங்கை வரலாற்றில் கரு நாளாக படிந்துளளது

Leave a Reply