கைதிகள் விடுதலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

21 தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடுதலை| இலங்கை செய்திகள்

,

Continue Reading... 21 தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடுதலை| இலங்கை செய்திகள்
கைதிகள் விடுதலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

588 கைதிகள் விடுதலை

,

Continue Reading... 588 கைதிகள் விடுதலை
பொங்கலுக்கு தமிழ் கைதிகள் விடுதலை மனோவிடம் ஜனாதிபதி ரணில் தெரிவிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பொங்கலுக்கு தமிழ் கைதிகள் விடுதலை மனோவிடம் ஜனாதிபதி ரணில் தெரிவிப்பு

பொங்கலுக்கு தமிழ் கைதிகள் விடுதலை மனோவிடம் ஜனாதிபதி ரணில் தெரிவிப்பு எமது வாட்சாப்பில்…

Continue Reading... பொங்கலுக்கு தமிழ் கைதிகள் விடுதலை மனோவிடம் ஜனாதிபதி ரணில் தெரிவிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஜனாதிபதி மன்னிப்பு 417 கைதிகள் விடுதலை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஜனாதிபதி மன்னிப்பு 417…

Continue Reading... ஜனாதிபதி மன்னிப்பு 417 கைதிகள் விடுதலை