காருக்குள் பதுங்கிய பாம்பு – தப்பிய குஞ்சு தம்பி

இதனை SHARE பண்ணுங்க

காருக்குள் பதுங்கிய பாம்பு – தப்பிய குஞ்சு தம்பி

அவுஸ்ரேலியா நாட்டின் குயின்லாந்து பகுதியில் நபர் ஒருவர் ஓடிய கார் ஒன்றுக்குள் இருந்து


மிக கொடிய பாம்பு ஒன்று பதுங்கி இருந்துள்ளது ,அவ்வேளை அந்த காரை ஒட்டி சென்ற


நபர்தப்பித்தார் ,குறித்த நாட்டில் வீடுகளுக்குள் முதலைகள் ,பமைப்புகள் என்பான் ஊடுருவி


சென்று வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply