தமது விமானத்தை தாமே சுட்டு வீழ்த்திய இராணுவம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் ரஷ்யா

தமது விமானத்தை தாமே சுட்டு வீழ்த்திய இராணுவம்

,

Continue Reading... தமது விமானத்தை தாமே சுட்டு வீழ்த்திய இராணுவம்
தமது விமானத்தை தாமே வீழ்த்திய இராணுவம்|பதட்டத்தில் போர்க்களம் |
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

தமது விமானத்தை தாமே வீழ்த்திய இராணுவம்|பதட்டத்தில் போர்க்களம் |

,

Continue Reading... தமது விமானத்தை தாமே வீழ்த்திய இராணுவம்|பதட்டத்தில் போர்க்களம் |
Posted in Uncategorized

ரசியா விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரசியா விமானத்தை சுட்டு…

Continue Reading... ரசியா விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன்
Posted in Uncategorized

துருக்கி உளவு விமானத்தை உக்கிரேனில் சுட்டு வீழ்த்திய ரசியா இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக துருக்கி உளவு விமானத்தை…

Continue Reading... துருக்கி உளவு விமானத்தை உக்கிரேனில் சுட்டு வீழ்த்திய ரசியா இராணுவம்
Posted in Uncategorized

தமது விமானத்தை தாமே சுட்டு வீழ்த்திய இஸ்ரேல் – சமாச்சாரம் வேறு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தமது விமானத்தை தாமே…

Continue Reading... தமது விமானத்தை தாமே சுட்டு வீழ்த்திய இஸ்ரேல் – சமாச்சாரம் வேறு
Posted in Uncategorized

நடுவானில் விமானி மயக்கம் – விமானத்தை தரை இறக்கிய பயணி – வீடியோ

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நடுவானில் விமானி மயக்கம்…

Continue Reading... நடுவானில் விமானி மயக்கம் – விமானத்தை தரை இறக்கிய பயணி – வீடியோ