ஓடிஓடி வாழ்ந்தபோதும் ஓய்ந்திடாத கல்வி
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

ஓடிஓடி வாழ்ந்தபோதும் ஓய்ந்திடாத கல்வி

,

Continue Reading... ஓடிஓடி வாழ்ந்தபோதும் ஓய்ந்திடாத கல்வி
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கண்ணீரில் கரைகின்ற வாழ்வு ….!

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கண்ணீரில் கரைகின்ற வாழ்வு…

Continue Reading... கண்ணீரில் கரைகின்ற வாழ்வு ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இது தான் வாழ்வு …!

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இது தான் வாழ்வு…

Continue Reading... இது தான் வாழ்வு …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

சிரிக்கும் ….வாழ்வு ….!

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிரிக்கும் ….வாழ்வு ….!…

Continue Reading... சிரிக்கும் ….வாழ்வு ….!