சாரதிகளுக்கு பொலிஸார் முக்கிய அறிவித்தல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சாரதிகளுக்கு பொலிஸார் முக்கிய அறிவித்தல்

,

Continue Reading... சாரதிகளுக்கு பொலிஸார் முக்கிய அறிவித்தல்
நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் முக்கிய அறிவித்தல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் முக்கிய அறிவித்தல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின்…

Continue Reading... நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் முக்கிய அறிவித்தல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தல் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட பகுதி பொதுமக்களுகான முக்கிய அறிவித்தல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தனிமைப்படுத்தல் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட…

Continue Reading... தனிமைப்படுத்தல் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட பகுதி பொதுமக்களுகான முக்கிய அறிவித்தல்