7 மீனவர்களுக்கு மரணத் தண்டனை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

7 மீனவர்களுக்கு மரணத் தண்டனை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக 7 மீனவர்களுக்கு மரணத்…

Continue Reading... 7 மீனவர்களுக்கு மரணத் தண்டனை
மீனவர்களுக்கு இலவச மண்ணெண்ணெய்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மீனவர்களுக்கு இலவச மண்ணெண்ணெய்

,

Continue Reading... மீனவர்களுக்கு இலவச மண்ணெண்ணெய்
மீனவர்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மீனவர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டம்

,

Continue Reading... மீனவர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மீனவர்களுக்கு எண்ணெய் வழங்க படும் டக்கிளஸ் தேவானந்தா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மீனவர்களுக்கு எண்ணெய் வழங்க…

Continue Reading... மீனவர்களுக்கு எண்ணெய் வழங்க படும் டக்கிளஸ் தேவானந்தா