அரச பாடசாலைகளில் நிலவும் ஆசிரியர் பற்றாக்குறையைத் தீர்க்க நடவடிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி

,

Continue Reading... மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி
பாராளுமன்றத்தைப் பார்வையிட வருகைதரும் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக பால்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பாராளுமன்றத்தைப் பார்வையிட வருகைதரும் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக பால்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பாராளுமன்றத்தைப் பார்வையிட வருகைதரும்…

Continue Reading... பாராளுமன்றத்தைப் பார்வையிட வருகைதரும் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக பால்
மாணவர்களுக்கு உணவு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு 4 பில்லியன் ஒதுக்கீடு அமைச்சர்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மாணவர்களுக்கு 4 பில்லிய…

Continue Reading... மாணவர்களுக்கு 4 பில்லியன் ஒதுக்கீடு அமைச்சர்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு 1 இலட்சத்து 50 ஆயிரம்ரூபா பெறுமதியான தளபாடங்கள் வழங்கி வைப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மாணவர்களுக்கு 1 இலட்சத்து…

Continue Reading... மாணவர்களுக்கு 1 இலட்சத்து 50 ஆயிரம்ரூபா பெறுமதியான தளபாடங்கள் வழங்கி வைப்பு