மன்னாரில் எரிந்த வந்த பல லட்சம் நாசம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மன்னாரில் எரிந்த வாகனம் பல லட்சம் நாசம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மன்னாரில் எரிந்த வாகனம்…

Continue Reading... மன்னாரில் எரிந்த வாகனம் பல லட்சம் நாசம்