சாவகச்சேரி வைத்தியசாலை பிரச்சினைகளை ஆராயகுழு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சாவகச்சேரி வைத்தியசாலை பிரச்சினைகளை ஆராயகுழு

,

Continue Reading... சாவகச்சேரி வைத்தியசாலை பிரச்சினைகளை ஆராயகுழு
சாவகச்சேரி வைத்தியசாலை மோசடி கிடைத்தவெற்றி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சாவகச்சேரி வைத்தியசாலை மோசடி கிடைத்தவெற்றி

,

Continue Reading... சாவகச்சேரி வைத்தியசாலை மோசடி கிடைத்தவெற்றி
சாவகச்சேரிக்கு மாபியா குழு நியமிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சாவகச்சேரிக்கு மாபியா குழு நியமிப்பு

,

Continue Reading... சாவகச்சேரிக்கு மாபியா குழு நியமிப்பு
சாவகச்சேரி வைத்திசாலை ஊழல்களை வெளிப்படுத்திய மக்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சாவகச்சேரி வைத்திசாலை ஊழல்களை வெளிப்படுத்திய மக்கள்

,

Continue Reading... சாவகச்சேரி வைத்திசாலை ஊழல்களை வெளிப்படுத்திய மக்கள்
மருத்துவமனை முன்பாக சாவகச்சேரியில் போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மருத்துவமனை முன்பாக சாவகச்சேரியில் போராட்டம்

,

Continue Reading... மருத்துவமனை முன்பாக சாவகச்சேரியில் போராட்டம்
மருத்துவமனை சாவகச்சேரி ஊழல் அம்பலம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மருத்துவமனை சாவகச்சேரி ஊழல் அம்பலம்

,

Continue Reading... மருத்துவமனை சாவகச்சேரி ஊழல் அம்பலம்
சாவகச்சேரி வைத்தியசாலை ஓட்டுமாத்து அம்பலம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சாவகச்சேரி வைத்தியசாலை ஓட்டுமாத்து அம்பலம்

,

Continue Reading... சாவகச்சேரி வைத்தியசாலை ஓட்டுமாத்து அம்பலம்
யாழில் மீட்ட கைக்குண்டு செம்மணியில் வெடித்தது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சாவகச்சேரியில் கைக்குண்டு மீட்பு

,

Continue Reading... சாவகச்சேரியில் கைக்குண்டு மீட்பு