தமிழ் அரசியவாதி சாராய விற்பனையில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழ் அரசியவாதி சாராய விற்பனையில்

,

Continue Reading... தமிழ் அரசியவாதி சாராய விற்பனையில்
இலங்கையில் 2000 எம்பிகள் சாராய கடை முதலாளிகளாக உள்ளது அம்பலம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் 2000 சாராய கடை முதலாளிகளாக எம்பிக்கள் உள்ளது அம்பலம்

,

Continue Reading... இலங்கையில் 2000 சாராய கடை முதலாளிகளாக எம்பிக்கள் உள்ளது அம்பலம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இன்று 2,145 பேருக்கு கொரனோ தொற்று -= சாராய கடைகள் பூட்டு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இன்று 2,145 பேருக்கு…

Continue Reading... இன்று 2,145 பேருக்கு கொரனோ தொற்று -= சாராய கடைகள் பூட்டு