கலைகளை வளர்த்துக்கொள்கின்ற அதேவேளை, சமூகத்துக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியதா கஇருக்கவேண்டும். மாகாண பணிப்பாளர் (திருமதி) சரண்யா சுதர்சன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கலைகளை வளர்த்துக்கொள்கின்ற அதேவேளை, சமூகத்துக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியதா கஇருக்கவேண்டும்.
மாகாண பணிப்பாளர் (திருமதி) சரண்யா சுதர்சன்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கலைகளை வளர்த்துக்கொள்கின்ற அதேவேளை,…

Continue Reading... கலைகளை வளர்த்துக்கொள்கின்ற அதேவேளை, சமூகத்துக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியதா கஇருக்கவேண்டும்.
மாகாண பணிப்பாளர் (திருமதி) சரண்யா சுதர்சன்