14 பேரின் சடலங்கள் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

14 பேரின் சடலங்கள் மீட்பு

,

Continue Reading... 14 பேரின் சடலங்கள் மீட்பு
உக்கிரேன் Kharkiv பகுதியில் 1000 சடலங்கள் மீட்பு
Posted in உலக செய்திகள் குற்ற செய்திகள்

உக்கிரேன் Kharkiv பகுதியில் 1000 சடலங்கள் மீட்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் Kharkiv பகுதியில்…

Continue Reading... உக்கிரேன் Kharkiv பகுதியில் 1000 சடலங்கள் மீட்பு
கடலில் மிதந்து வந்த பெண்ணின் சடலம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

குளத்தில் மூழ்கிய இருவர் சடலங்கள் மீட்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக குளத்தில் மூழ்கிய இருவர்…

Continue Reading... குளத்தில் மூழ்கிய இருவர் சடலங்கள் மீட்பு
Posted in Uncategorized

சூட்டு காயங்களுடன் வீட்டுக்குள் இருந்து 4 சடலங்கள் மீட்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சூட்டு காயங்களுடன் வீட்டுக்குள்…

Continue Reading... சூட்டு காயங்களுடன் வீட்டுக்குள் இருந்து 4 சடலங்கள் மீட்பு
Posted in உளவு செய்திகள்

பாடசாலைக்குள் இருந்து 215 சடலங்கள் மீட்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பாடசாலைக்குள் இருந்து 215…

Continue Reading... பாடசாலைக்குள் இருந்து 215 சடலங்கள் மீட்பு
Posted in Uncategorized

கட்டட இடிபாடுகளுக்குள் இருந்து சடலங்கள் மீட்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கட்டட இடிபாடுகளுக்குள் இருந்து…

Continue Reading... கட்டட இடிபாடுகளுக்குள் இருந்து சடலங்கள் மீட்பு