ரணில் சஜித் மோதல் நாடகம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொழும்பு தமிழ் மக்களை இலக்கு வைத்து அநீதி சஜித் பிரேமதாச

,

Continue Reading... கொழும்பு தமிழ் மக்களை இலக்கு வைத்து அநீதி சஜித் பிரேமதாச
ரணில் சஜித் மோதல் நாடகம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

74 பாடசாலை கட்டிடங்கள் அபாயத்தில்

,

Continue Reading... 74 பாடசாலை கட்டிடங்கள் அபாயத்தில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கோட்டாவுக்கு ஆப்பு ஆரம்பம் -ஆரம்பித்து வைத்த சஜித்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கோட்டாவுக்கு ஆப்பு ஆரம்பம்…

Continue Reading... கோட்டாவுக்கு ஆப்பு ஆரம்பம் -ஆரம்பித்து வைத்த சஜித்