குளவி கொட்டு ஐவர் பாதிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

குளவி கொட்டுக்கு இலக்கான பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்

,

Continue Reading... குளவி கொட்டுக்கு இலக்கான பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

62 மாணவர்களை விரட்டி குற்றிய குளவிகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக 62 மாணவர்களை விரட்டி…

Continue Reading... 62 மாணவர்களை விரட்டி குற்றிய குளவிகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பெண்களை துரத்தி குற்றிய குளவிகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பெண்களை துரத்தி குற்றிய…

Continue Reading... பெண்களை துரத்தி குற்றிய குளவிகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வேலையாட்களை துரத்தி குற்றிய குளவிகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வேலையாட்களை துரத்தி குற்றிய…

Continue Reading... வேலையாட்களை துரத்தி குற்றிய குளவிகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

புதுக்குடியிருப்பு பாடசாலையில் 24 மாணவர்களை துரத்தி குற்றிய குளவி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக புதுக்குடியிருப்பு பாடசாலையில் 24…

Continue Reading... புதுக்குடியிருப்பு பாடசாலையில் 24 மாணவர்களை துரத்தி குற்றிய குளவி
Posted in Uncategorized

சுடலைக்கு பிணத்துடன் சென்றவர்களை துரத்தி குற்றிய குளவி – ஆவி அட்டகாசமா ..?

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சுடலைக்கு பிணத்துடன் சென்றவர்களை…

Continue Reading... சுடலைக்கு பிணத்துடன் சென்றவர்களை துரத்தி குற்றிய குளவி – ஆவி அட்டகாசமா ..?
Posted in இலங்கை செய்திகள்

துரத்தி குத்திய குளவிகள் – பலர் காயம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக துரத்தி குத்திய குளவிகள்…

Continue Reading... துரத்தி குத்திய குளவிகள் – பலர் காயம்