Posted in Uncategorized உலக செய்திகள்

உலக பணக்காரர்கள் வரிசையில் கவுதம் அதானி 6-வது இடம்

உலக பணக்காரர்கள் வரிசையில் கவுதம் அதானி 6-வது இடம் கவுதம் அதானியின் சொத்து…

Continue Reading... உலக பணக்காரர்கள் வரிசையில் கவுதம் அதானி 6-வது இடம்
Posted in உலக செய்திகள்

1,002 கோடியுடன் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் 2-வது இடத்தில் கவுதம் அதானி

1,002 கோடியுடன் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் 2-வது இடத்தில் கவுதம் அதானி ஆசிய பணக்காரர்கள்…

Continue Reading... 1,002 கோடியுடன் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் 2-வது இடத்தில் கவுதம் அதானி