கழுத்து வலி
Posted in மருத்துவம்

கழுத்து வலிக்கு காரணம்

கழுத்து வலிக்கு காரணம் கழுத்து எலும்புகளில் தேய்வு, இடைச்சவ்வு விலகுவது அல்லது அது…

Continue Reading... கழுத்து வலிக்கு காரணம்