சமையல் ,இலங்கை உணவு குறிப்புகள்
Posted in உளவு செய்திகள்

உக்கிரேன் முன்னரங்க நிலைகள் மீது தாக்குதல் – முன்னேறும் ரசியா இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் முன்னரங்க நிலைகள்…

Continue Reading... உக்கிரேன் முன்னரங்க நிலைகள் மீது தாக்குதல் – முன்னேறும் ரசியா இராணுவம்
சமையல் ,இலங்கை உணவு குறிப்புகள்
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேன் முன்னரங்க நிலைகள் மீது தாக்குதல் – முன்னேறும் ரசியா இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் முன்னரங்க நிலைகள்…

Continue Reading... உக்கிரேன் முன்னரங்க நிலைகள் மீது தாக்குதல் – முன்னேறும் ரசியா இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேன் முன்னரங்க நிலைகள் மீது தாக்குதல் – முன்னேறும் ரசியா இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் முன்னரங்க நிலைகள்…

Continue Reading... உக்கிரேன் முன்னரங்க நிலைகள் மீது தாக்குதல் – முன்னேறும் ரசியா இராணுவம்