உக்கிரேன் உளவாளி ஆயுதங்களுடன் ரசியாவில் கைது தாக்குதல் முறியடிப்பு
Posted in உளவு செய்திகள்

உக்கிரேன் உளவாளி ஆயுதங்களுடன் ரசியாவில் கைது தாக்குதல் முறியடிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் உளவாளி ஆயுதங்களுடன்…

Continue Reading... உக்கிரேன் உளவாளி ஆயுதங்களுடன் ரசியாவில் கைது தாக்குதல் முறியடிப்பு
Posted in உளவு செய்திகள்

உக்கிரேன் உளவாளி ரஷியாவில் கைது -காட்டி கொடுத்த செய்தி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் உளவாளி ரஷியாவில்…

Continue Reading... உக்கிரேன் உளவாளி ரஷியாவில் கைது -காட்டி கொடுத்த செய்தி