ரசியா விமானங்கள் 300 சுட்டு வீழ்த்தல் உக்கிரேன் அறிவிப்பு
Posted in உளவு செய்திகள்

ரசியா விமானங்கள் 300 சுட்டு வீழ்த்தல் உக்கிரேன் அறிவிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரசியா விமானங்கள் 300…

Continue Reading... ரசியா விமானங்கள் 300 சுட்டு வீழ்த்தல் உக்கிரேன் அறிவிப்பு
Posted in Uncategorized

ரசியா இராணுவம் 75000 பேர் முடக்கம் உக்கிரேன் அறிவிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரசியா இராணுவம் 75000…

Continue Reading... ரசியா இராணுவம் 75000 பேர் முடக்கம் உக்கிரேன் அறிவிப்பு
Posted in Uncategorized

ரசிய இராணுவம் தப்பி ஓடுகிறது உக்கிரேன் அறிவிப்பு வீடியோ

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரசிய இராணுவம் தப்பி…

Continue Reading... ரசிய இராணுவம் தப்பி ஓடுகிறது உக்கிரேன் அறிவிப்பு வீடியோ
Posted in உலக செய்திகள்

தப்பி ஓடும் ரஷ்ய படைகள் உக்கிரேன் அறிவிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தப்பி ஓடும் ரஷ்ய…

Continue Reading... தப்பி ஓடும் ரஷ்ய படைகள் உக்கிரேன் அறிவிப்பு