உக்கிரேனில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தும் ரசியா விமானங்கள்
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தும் ரசியா விமானங்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் தற்கொலை தாக்குதல்…

Continue Reading... உக்கிரேனில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தும் ரசியா விமானங்கள்
உக்கிரேனில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தும் ஈரான் விமானங்கள்
Posted in உளவு செய்திகள்

உக்கிரேனில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தும் ஈரான் விமானங்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனில் தற்கொலை தாக்குதல்…

Continue Reading... உக்கிரேனில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தும் ஈரான் விமானங்கள்