பாதுகாப்பு வலயமென்று
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

பாதுகாப்பு வலயமென்று

,

Continue Reading... பாதுகாப்பு வலயமென்று
தனியாகப் போறவளே
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

தனியாகப் போறவளே

,

Continue Reading... தனியாகப் போறவளே
அப்பான்ர சைக்கிளே அந்தநாள் வாகனம்
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

அப்பான்ர சைக்கிளே அந்தநாள் வாகனம்

,

Continue Reading... அப்பான்ர சைக்கிளே அந்தநாள் வாகனம்
டெங்கொழிக்க எங்களின் பங்கு
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

டெங்கொழிக்க எங்களின் பங்கு

,

Continue Reading... டெங்கொழிக்க எங்களின் பங்கு
மழைக்காலத் துன்பங்கள்
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

மழைக்காலத் துன்பங்கள்

,

Continue Reading... மழைக்காலத் துன்பங்கள்
சினிமாவுக்குள் மூழ்கும் சீமான்களுக்கு
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

சினிமாவுக்குள் மூழ்கும் சீமான்களுக்கு

,

Continue Reading... சினிமாவுக்குள் மூழ்கும் சீமான்களுக்கு
ஓடிஓடி வாழ்ந்தபோதும் ஓய்ந்திடாத கல்வி
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

ஓடிஓடி வாழ்ந்தபோதும் ஓய்ந்திடாத கல்வி

,

Continue Reading... ஓடிஓடி வாழ்ந்தபோதும் ஓய்ந்திடாத கல்வி
தியாகத்துக்கான காவடி தமிழர்
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

தியாகத்துக்கான காவடி தமிழர்

,

Continue Reading... தியாகத்துக்கான காவடி தமிழர்