செயல் இழந்த இஸ்ரேல் ஏவுகணை உடைந்த இஸ்ரேல் நகரங்கள்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

செயல் இழந்த இஸ்ரேல் ஏவுகணை உடைந்த இஸ்ரேல் நகரங்கள்

,

Continue Reading... செயல் இழந்த இஸ்ரேல் ஏவுகணை உடைந்த இஸ்ரேல் நகரங்கள்
ஈரான் விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்த இஸ்ரேல் ஏவுகணைகள் களமிறக்கும்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஈரான் விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்த இஸ்ரேல் ஏவுகணைகள் களமிறக்கும்

,

Continue Reading... ஈரான் விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்த இஸ்ரேல் ஏவுகணைகள் களமிறக்கும்
இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு…

Continue Reading... இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
தாய்வான் அருகில் சீனா ஏவுகணை வீச்சு போர் பதட்டம் அதிகரிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு…

Continue Reading... இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதலில் சிதறிய சிரியா இராணுவ முகாம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதலில்…

Continue Reading... இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதலில் சிதறிய சிரியா இராணுவ முகாம்
உக்ரைனுக்கு அதிநவீன ராக்கெட்
Posted in உலக செய்திகள்

சிரியாமீது இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிரியாமீது இஸ்ரேல் ஏவுகணை…

Continue Reading... சிரியாமீது இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதல்
Posted in Uncategorized

சிரியா மீது இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதல் – எரியும் முகாம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக .சிரியா மீது இஸ்ரேல்…

Continue Reading... சிரியா மீது இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதல் – எரியும் முகாம்
Posted in Uncategorized

சிரியா மீது இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிரியா மீது இஸ்ரேல்…

Continue Reading... சிரியா மீது இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதல்
இஸ்ரேல் ஏவுகணை
Posted in Uncategorized

சிரியாவுக்குள் சுட்டு வீழ்த்த பட்ட இஸ்ரேல் ஏவுகணை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிரியாவுக்குள் சுட்டு வீழ்த்த…

Continue Reading... சிரியாவுக்குள் சுட்டு வீழ்த்த பட்ட இஸ்ரேல் ஏவுகணை
Posted in உளவு செய்திகள்

கமாஸ் தாக்குதலில் -இஸ்ரேல் ஏவுகணை தொழில்சாலை -ஆயுத கூடங்கள் வெடித்து சிதறல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கமாஸ் தாக்குதலில் -இஸ்ரேல்…

Continue Reading... கமாஸ் தாக்குதலில் -இஸ்ரேல் ஏவுகணை தொழில்சாலை -ஆயுத கூடங்கள் வெடித்து சிதறல்
Posted in Uncategorized

சிரியா மீது இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதல் – பதட்டம் அதிகரிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிரியா மீது இஸ்ரேல்…

Continue Reading... சிரியா மீது இஸ்ரேல் ஏவுகணை தாக்குதல் – பதட்டம் அதிகரிப்பு