சூடானில் தரை இறங்கிட பிரிட்டன் சிறப்பு இராணுவ விமானம்
Posted in உலக செய்திகள்

சூடானில் தரை இறங்கிய பிரிட்டன் சிறப்பு இராணுவ விமானம்

,

Continue Reading... சூடானில் தரை இறங்கிய பிரிட்டன் சிறப்பு இராணுவ விமானம்
வீழ்ந்து நொறுங்கிய இராணுவ விமானம்
Posted in உலக செய்திகள்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய இராணுவ விமானம்

,

Continue Reading... வீழ்ந்து நொறுங்கிய இராணுவ விமானம்
Posted in உலக செய்திகள்

இராணுவ விமானம் வீழ்ந்து நொறுங்கியது

,

Continue Reading... இராணுவ விமானம் வீழ்ந்து நொறுங்கியது
Posted in Uncategorized

பாடசாலைக்குள் வீழ்ந்து நொறுங்கிய இராணுவ விமானம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பாடசாலைக்குள் வீழ்ந்து நொறுங்கிய…

Continue Reading... பாடசாலைக்குள் வீழ்ந்து நொறுங்கிய இராணுவ விமானம்
Posted in Uncategorized

வீழ்ந்து நொறுங்கிய இராணுவ விமானம் – பலர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வீழ்ந்து நொறுங்கிய இராணுவ…

Continue Reading... வீழ்ந்து நொறுங்கிய இராணுவ விமானம் – பலர் பலி