இண்டர்போல் உதவியுடன் நீதிபதியை கைது செய்ய நடவடிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இண்டர்போல் உதவியுடன் நீதிபதியை கைது செய்ய நடவடிக்கை

,

Continue Reading... இண்டர்போல் உதவியுடன் நீதிபதியை கைது செய்ய நடவடிக்கை
Posted in Uncategorized

24 இலங்கையரை தேடும் இண்டர்போல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக 24 இலங்கையரை தேடும்…

Continue Reading... 24 இலங்கையரை தேடும் இண்டர்போல்
Posted in Uncategorized

129 இலங்கையாருக்கு சிவப்பு அறிவிப்பு – இண்டர்போல் பிடிவிறாந்து

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக 129 இலங்கையாருக்கு சிவப்பு…

Continue Reading... 129 இலங்கையாருக்கு சிவப்பு அறிவிப்பு – இண்டர்போல் பிடிவிறாந்து