ஈழத் தமிழச்சி ஏலாத் தமிழச்சியா
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

ஈழத் தமிழச்சி ஏலாத் தமிழச்சியா

,

Continue Reading... ஈழத் தமிழச்சி ஏலாத் தமிழச்சியா
பாதுகாப்பு வலயமென்று
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

பாதுகாப்பு வலயமென்று

,

Continue Reading... பாதுகாப்பு வலயமென்று
செட்டிகுள முகாமும் சீ என்ற வாழ்க்கையும்
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

செட்டிகுள முகாமும் சீ என்ற வாழ்க்கையும்

,

Continue Reading... செட்டிகுள முகாமும் சீ என்ற வாழ்க்கையும்
தனியாகப் போறவளே
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

தனியாகப் போறவளே

,

Continue Reading... தனியாகப் போறவளே
அப்பான்ர சைக்கிளே அந்தநாள் வாகனம்
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

அப்பான்ர சைக்கிளே அந்தநாள் வாகனம்

,

Continue Reading... அப்பான்ர சைக்கிளே அந்தநாள் வாகனம்
பாரதமே இவர்களையாவது பறக்கவிடு
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

பாரதமே இவர்களையாவது பறக்கவிடு

,

Continue Reading... பாரதமே இவர்களையாவது பறக்கவிடு
டெங்கொழிக்க எங்களின் பங்கு
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

டெங்கொழிக்க எங்களின் பங்கு

,

Continue Reading... டெங்கொழிக்க எங்களின் பங்கு
மழைக்காலத் துன்பங்கள்
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

மழைக்காலத் துன்பங்கள்

,

Continue Reading... மழைக்காலத் துன்பங்கள்
நாங்கள் மலர்ந்துவிட்டோம்
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

நாங்கள் மலர்ந்துவிட்டோம்.

,

Continue Reading... நாங்கள் மலர்ந்துவிட்டோம்.
சினிமாவுக்குள் மூழ்கும் சீமான்களுக்கு
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

சினிமாவுக்குள் மூழ்கும் சீமான்களுக்கு

,

Continue Reading... சினிமாவுக்குள் மூழ்கும் சீமான்களுக்கு
ஓடிஓடி வாழ்ந்தபோதும் ஓய்ந்திடாத கல்வி
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

ஓடிஓடி வாழ்ந்தபோதும் ஓய்ந்திடாத கல்வி

,

Continue Reading... ஓடிஓடி வாழ்ந்தபோதும் ஓய்ந்திடாத கல்வி
இளைஞரில்லா இலங்கை
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

இளைஞரில்லா இலங்கை

,

Continue Reading... இளைஞரில்லா இலங்கை
தியாகத்துக்கான காவடி தமிழர்
Posted in கவிதைகள் பிறேமா(எழில்)

தியாகத்துக்கான காவடி தமிழர்

,

Continue Reading... தியாகத்துக்கான காவடி தமிழர்