8000 விசேட இராணுவம் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியிலாம் -ஏதோ நடக்கப்போகிறது ..!

Spread the love
8000 விசேட இராணுவம் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியிலாம் -ஏதோ நடக்கப்போகிறது ..!

இன்று இலங்கையில் இடம்பெறும் தேர்தலை கண்காணிக்கவும் ,படகுகப்பபு அளிக்கும் பணியில் சுமார் எட்டாயிரம் இராணுவம் களத்தில் இறக்கிவிட பட்டுள்ளது ,இந்த விசேட இராணுவம், நவீனரக ஆயுதங்களுடன் களத்தில் நிற்பது பலத்த சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது

Leave a Reply