ஹிஸ்புல்லா மரண அடியில் கோலன் படை அழிப்பு

ஹிஸ்புல்லா மரண அடியில் கோலன் படை அழிப்பு
Spread the love

ஹிஸ்புல்லா மரண அடியில் கோலன் படை அழிப்பு

ஹிஸ்புல்லா மரண அடியில் கோலன் படை அழிப்பு .

ஏவுகணைகள் ,பீரங்கிகள் என்பன அழிக்க பட்டுள்ளதாக ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு அறிவித்துள்ளது ,இஸ்ரேல் முக்கிய கோலன் படை தளம் தாக்குதல் இலக்கு

வீடியோ