ஹிஸ்புல்லா தாக்குதலில் இஸ்ரேல் உளவுத்துறை முகாம் அழிப்பு

ஹிஸ்புல்லா தாக்குதலில் இஸ்ரேல் உளவுத்துறை முகாம் அழிப்பு
Spread the love


ஹிஸ்புல்லா தாக்குதலில் இஸ்ரேல் உளவுத்துறை முகாம் அழிப்பு

ஹிஸ்புல்லா தாக்குதலில் இஸ்ரேல் முக்கிய
உளவுத்துறை கட்டளை முகாம் அழிப்பு ,
தேடி அழிக்கும் ஹிஸ்புல்லா ஏவுகணைகள் ,

வீடியோ