ஹவுதி தாக்குதல் செங்கடலில் எரியும் பிரிட்டன் கப்பல்

ஹவுதி தாக்குதல் செங்கடலில் எரியும் பிரிட்டன் கப்பல்
Spread the love


ஹவுதி தாக்குதல் செங்கடலில் எரியும் பிரிட்டன் கப்பல்

ஹவுதி இராணுவம் தாக்குதல் செங்கடலில் எரியும் பிரிட்டன் சரக்கு ,கப்பல் .


ஒரு வாரத்தில் இடம்பெற்ற மூன்றாவது பிரிட்டன் கப்பல் மீதான தாக்குதல் ,
திணறும் செங்கடல் கப்பல் போக்குவரத்து

வீடியோ