ஹவுதி தாக்குதல் செங்கடலில் எரியும் கப்பல்

ஹவுதி தாக்குதல் செங்கடலில் எரியும் கப்பல்
Spread the love


ஹவுதி தாக்குதல் செங்கடலில் எரியும் கப்பல்

ஹவுதி இராணுவம் நடத்திய கப்பல் ஏவுகணை தாக்குதல் செங்கடலில்
எரிகிறது கப்பல் .

செங்கடல் கப்பல் போக்குவரத்து மீளவும் நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளது

வீடியோ