ஹவுதிகள் தாக்குதலில் கப்பல் சேதம் இஸ்ரேலில் மக்களுக்குள் புகுந்த கார்

ஹவுதிகள் தாக்குதலில் கப்பல் சேதம் இஸ்ரேலில் மக்களுக்குள் புகுந்த கார்
Spread the love


ஹவுதிகள் தாக்குதலில் கப்பல் சேதம் இஸ்ரேலில் மக்களுக்குள் புகுந்த கார்

ஹவுதி போர் படைகள் நடத்திய திடிர் தாக்குதலில் கப்பல் சேதம்,அதிரும் ,
செங்கடல் இஸ்ரேலில் மக்களுக்குள் புகுந்த கார் ,பலர் காயம்

வீடியோ